Helyi fejlesztések támogatása – VP6-19.2.1.-83-10-23

Magyarország Kormányának felhívása a Tamási és Térsége LEADER Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területén a HACS által meghatározott kedvezményezetti kör támogatása a helyi szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása, a mikrovállalkozások piaci pozíciójának javítása, a társadalmi és gazdasági fellendülés elősegítése érdekében.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 97 850 107 Ft.

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-20 db.

 

Választható önállóan támogatható tevékenységek:

 • Épület, építmény felújítása, bővítése, korszerűsítése
 • Épület, építmény, technológiai rendszer felújítása, korszerűsítése
 • Új épület, építmény építése
 • Új eszköz(ök), új gép(ek) beszerzése, új technológiai rendszer(ek) kialakítása
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása
 • Rendezvényszervezés

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Eszközök és gépek beépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység
 • Projektarányos akadálymentesítés
 • Kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés
 • Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek
 • Immateriális javak beszerzése
 • Marketing tevékenység
 • Minőségbiztosítási rendszerhez való csatlakozás

 

Nem támogatható tevékenységek:

 • az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek.
 • használt eszközök, gépek, berendezések beszerzése;
 • 83 kW teljesítményt meghaladó erő- és munkagépek beszerzése;
 • motorral hajtott légi, vízi járművek, szárazföldi személy- és tehergépjárművek beszerzése (kivéve a 3.1.1.2. pontban foglaltakat);
 • mobiltelefon és okostelefon beszerzése;
 • lágyszárú növény beszerzése, telepítése, élőállat és tenyészállat beszerzése;
 • képzés(ek) szervezése és megtartása;
 • tanácsadó iroda, pályázati tanácsadást nyújtó iroda létrehozásához és/vagy fejlesztéséhez kapcsolódó beruházás;
 • lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök beszerzése;
 • magáncélú, lakófunkciót betöltő épület/épületrész, nem a támogatást igénylő meglévő és/vagy új tevékenységéhez kapcsolódó
 • épület/épületrész és/vagy építmény építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése;
 • bontott építőanyagok beszerzése, beépítése;
 • ingatlan vásárlása.

 

A támogatást igénylők köre:

Helyi önkormányzat (321)

Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)

Helyi önkormányzatok társulása (327)

Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv (372)

Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása (373)

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
 • A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása – záró kifizetési igénylés – benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30. nap.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:  

  1. február 20 – június 30 között.

 

A támogatás összege, mértéke:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke mikrovállalkozás támogatást igénylő esetén az összes elszámolható költség 60%-a, települési önkormányzat, civil szervezet és nonprofit szervezet (beleértve a nonprofit kft.) esetén az összes elszámolható költség 95%-a.