Hentesüzletek támogatása

A pályázat kiemelt célja egyszeri, vissza nem térítendő támogatás nyújtása a mikrovállalkozásként működő hentesüzletek megnövekedett költségeinek részbeni finanszírozására.

Egy Pályázó csak egy pályázat benyújtására jogosult függetlenül az általa üzemeltetett húsboltok számától. „Egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozások csak egy pályázat benyújtására jogosultak.

A rendelkezésre álló forrás: 4 000 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek:

A támogatás olyan működési költségek fedezetére használható a következők szerint, amelyek kifejezetten a jelen pályázati felhívás szerinti támogatott időszakon belül keletkeztek:

a) Közműdíjak (víz, gáz, villany, távfűtés, csatornadíj, telefondíj internet nélkül);

b) Helyiségbérlet díja;

c) Munkabér és járulékai.

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más költségek támogatásból való finanszírozása nem támogatható.

Az elnyerhető támogatás mértéke:

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege – a forrás erejéig – 3.000.000 forintig, abban az esetben, ha húsból és/vagy húskészítményből helyben történő fogyasztásra vendéglátó-ipari termék készül, 3.500.000 forintig terjedhet.

Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. pontban meghatározott keretösszeget, akkor a rendelkezésre álló forrás a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között egyenlő arányban kerül felosztásra.

A támogatott tevékenység időtartama:

A támogatói okiratban rögzített időszakban – de legkorábban a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig felmerülő költségekre használható fel.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

  1. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdése alapján igazoltan mikrovállalkozásnak minősülnek (összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg);
  2. január 1. előtt jogerősen Magyarországon nyilvántartásba vették, illetve bejegyeztek;
  3. tevékenységüket Magyarországon végzik;
  4. az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel;
  5. a 2022. évben ténylegesen a TEÁOR 4722 számú – „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenységet végeztek, és vállalják, hogy legalább 2023. december 31-ig ilyen tevékenységet folytatnak;
  6. nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás);
  7. nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

 

A pályázatok benyújtása:

2023. február 20-án 08 óra 00 perctől 30 naptári napig, de legkésőbb 2023. március 20-án 23 óra 59 percig

A támogatás formája:
A pályázati felhívás alapján nyújtott támogatás általános csekély összegű támogatásnak minősül. A támogatási összeg egy összegben kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára. A támogatás felhasználását utólagosan kell igazolni.