Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása: VP3-3.1.1-22

A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, és az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A felhívás további célja a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése, ideértve az ökológiai termelésben részt vevők számának növelését is. A minőségrendszerek keretében előállított termékek magasabb minőséget képviselnek, mint a jogszabályok által támasztott minimum követelményeknek megfelelő más, hasonló termékek.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 2 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1200 db.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

 1. A) célterület esetében:

Az előállított termék az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., ii., iii., v. alpontokban foglaltak szerint:

 • megfelel az 1151/2012/EU rendelet minőségre utaló választható kifejezések rendszerének elektronikus nyilvántartásában (E-Ambrosia-adatbázis) szereplő oltalom alatt álló elnevezések: eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek, ökológiai termékek) elvárásainak, vagy
 • szeszes italok esetében a Támogatást Igénylő a 110/2008/ EK rendeletnek megfelelő termék előállítója, és az előállított termék szerepel az EU E-Ambrosia adatbazisban, vagy
 • megfelel a borra vonatkozó 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének Ia. szakaszának (a forgalomba hozatali engedély az EU-s regiszterben (E-Ambrosia) szereplő, oltalom alatt álló eredet-megjelölés, vagy földrajzi jelzés használatát teszi lehetővé), vagy
 • az előállított ökológiai termék megfelel a 834/2007/EK tanácsi rendeletnek és az (EU) 2018/848európai parlamenti és tanácsi rendeletnek.
 1. B) célterület esetében:

A támogatást igénylő az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és notifikált nemzeti minőségrendszerben vesz részt.

 1. C) célterület esetében:

A támogatást igénylő az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. c) pontja szerinti, a nemzeti elismerési rendelet alapján elismert és notifikált önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsítási rendszerben vesz részt.

A támogatást igénylők köre:

A támogatás igénybevételére azok az aktív mezőgazdasági termelők, illetve ezen termelők csoportjai3

jogosultak, akik:

 • támogatási kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 5 éve vesznek részt minőségrendszer(ek)ben (beleértve az ökológiai termelést is),
 • vagy a támogatási kérelem benyújtását követően kívánnak azokhoz csatlakozni.

 

Meglévő minőségrendszeri tagság esetén támogatási kérelmet A) célterület esetében (kivéve ökológiai termelésben való részvétel esetében) az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki az oltalom alatt álló elnevezés használatára, az oltalom alatt álló termék forgalomba hozatalára jogosult.

 

Támogatási kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó ügyfél-azonosítóval.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A támogatás időtartama a támogatási kérelem benyújtásától számított 5 naptári év.

Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőzően már csatlakozott a minőségrendszerhez, a maximális öt éves támogatási időtartamot annyi évvel kell csökkenteni, amennyi a minőségrendszerhez történő kezdeti csatlakozás és a támogatás iránti kérelem benyújtása között eltelt.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. január 30. napjától 2023. július 31. napjáig van lehetőség.

A támogatás összege:

 • Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró/termelő, illetve csoport, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg /termelő, illetve csoport/5 év.

 

Csatolandó mellékletek:

Minden minőségrendszerben való részvételt igazoló hivatalos igazolások:

 • Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik minőségrendszerbeli tagsággal: a csatlakozási folyamat elindítását igazoló dokumentumot (pl.: szerződés, nyilvántartásba vételi igazolás).
 • Termelői csoportban vagy termelői szervezetben vagy szakmaközi szervezetben való részvétel esetén a tagságot igazoló hivatalos igazolást.
 • Amennyiben a támogatást igénylő fiatal mezőgazdasági termelő, úgy az e státuszt igazoló dokumentumokat
 • Amennyiben a támogatást igénylő jogi személy, a fiatal gazdálkodói státuszt a jogi személy kizárólagos tulajdonosa tekintetében kell vizsgálni. A vizsgálat elvégzéséhez be kell nyújtani, hogy a támogatást igénylő jogi személy mely magánszemély kizárólagos tulajdonában van. 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés benyújtása szükséges.
 • Támogatást igénylő szakirányú végzettségét igazoló dokumentumot.