Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

Rendelkezésre álló keretösszeg: 99,57 milliárd Ft. 

Önállóan támogatható tevékenység: 

 1. Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen
 2. tározótér kialakítása, építése, a területre hulló csapadék és felgyülemlett belvíz visszatartására, tárolására,
 3. geotextíliák elhelyezése,
 4. tározó terek vízzáró szigetelése
 5. tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása: a víztározóba gyűjtendő víz útjának kialakítása (csatorna, vizes árkok),
 6. partvédő művek, földművek kialakítása.
 1. II. Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából:
 2. a szűrőmező létesítésére alkalmas tér kialakítása, építése,
 3. szűrőmező kialakítása,
 4. rávezetés és elvezetés céljából szabályozó műtárgyak kiépítése.

III. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása:

 1. szilárd burkolattal ellátott, illetve burkolat nélküli meliorált út kialakítása, felújítása, szélesítése,
 2. egy- vagy kétoldalú útárkok kialakítása,
 3. szükséges átemelők,
 4. forgalom átvezetésre alkalmas létesítmény kiépítése.

 

 1. Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója
 2. vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak rekonstrukciója, fejlesztése,
 3. a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje: új korszerű gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 4. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 5. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása,
 6. földmedrű csatornák burkolása.

 

 1. Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása
 2. vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyainak építése,
 3. felszíni és felszín alatti vízkivételi művek kialakítása,
 4. új korszerű (víz – és energiatakarékos) gépek, berendezések és szerelvények telepítése,
 5. korszerű távvezérelt/automatizált rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó számítógépes szoftverek és eszközök, IKT fejlesztések vásárlása,
 6. tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.

 

 1. Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása
 2. meglévő, alacsony hatásfokú (diesel üzemű) szivattyúk cseréje, energiatakarékos gépek beszerzése, amely által legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás,
 3. megújuló energiaforrások használata (különösen szél-és napenergia felhasználása),

 A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

 A támogatást igénylők köre:

 1. Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
 2. igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik;

Őstermelők családi gazdasága, mint támogatást igénylő esetében:

 • támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
 • TERA területen kívüli minden olyan földterület, ahol a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a földterület fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
 • támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
 • a nem ENAR bejelentés köteles állatállomány esetén minden olyan tenyészet éves állatlétszáma, amely a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érinti.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében:

 • Amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.
 1. árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor, a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon.

 1. kérelmezi a nyilvántartásba vételét a Kincstár által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben.

A támogatás összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 1 milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

 

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Kincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén szakaszosan, legkésőbb 2021. június 4-ig lehet.

 

Elszámolható költségek:

 1. a) projekt keretében kizárólag a támogatható tevékenységekhez szorosan kapcsolódó költségek számolhatók el.
 2. b) az a. pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, pl. az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projektelőkészítési és projekt-menedzsment költségek;

c). a következő immateriális projektek: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;

 1. d) az a. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása a felhívás 5.7. pontjában meghatározott százalékig;
 2. e) a mezőgazdasági üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés.

 

Csatolandó dokumentumok:

 • 6 000 euró üzemméret igazolását alátámasztó dokumentumok
 • Annak igazolása, hogy az támogatást igénylő teljes lezárt üzleti évből származó árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik:
  • gazdasági társaság esetén független könyvvizsgáló által kiállított igazolás,
  • egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói által kiállított igazolás,
  • őstermelő esetén azon legutolsó lezárt gazdálkodási évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás, értékesítési betétlap
 • Jogerős telepítési engedély, vagy annak igazolása, hogy az engedélyeztetési eljárás megindult, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt vonatkozó határozat másolatát.
 • 3 db árajánlat árajánlatos tételek kapcsán

 Keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 • Megvizsgáljuk a vállalkozását
 • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/