Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései: VP6-7.2.1.4-17

 

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseinek megvalósítása érdekében.

A rendelkezésre álló forrás: 17,01 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 4500 db

 

Támogatást igénylők köre:

Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre a Kincstárnál vezetett ügyfél-nyilvántartásba felvételre került.

A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú mellékletében nem szereplő tanyás településeken élők, gazdálkodók:

1.célterület esetében:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó  tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával  kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és
 2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.

2.célterület esetében:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségeken belül helyezkednek el.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó:

 1. a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:
  • villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
 1. b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:
  • kútfúrás;
  • vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;
  • háztartási törpe-vízmű.
 1. c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, – tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:
  • egyedi szennyvízkezelő berendezéssel;
  • tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

 1. célterület esetében:
  • generátor beszerzése.

Mindkét célterület:

 1. a) pontja esetében:
  • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója.
 1. b) pontja esetében:
  • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése.
 1. c) pontja esetében:
  • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
  • Próbaüzem;
  • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns.

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)

 

Nem támogatható tevékenységek:

 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Jármű beszerzés;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Zárt szennyvíztároló kialakítása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója.
 • b) és c) tevékenység esetén az ivóvíz és/vagy szennyvíz közcélú hálózatra történő csatlakozás.

 

A projekt fizikai befejezése: a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

 

Benyújtási időszak:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 5. naptól 2023. október 1. napjáig van lehetőség.

 

Támogatás összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– 1. célterület esetében maximum 7,8 millió forint;

– 2. célterület esetében maximum 200 millió forint.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 95 %-a.

 

Előleg:

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a

 

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

 

Fenntartás: 5 év