A Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása (KTÜ-KP-1-2023)

 A Magyar Falu Program célja a kistelepülések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a napi fogyasztási cikkekhez való hozzáférésre, a helyi kisboltok fennmaradásának támogatására.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy üzletre csak egy pályázat nyújtható be.

A rendelkezésre álló forrás: 3 000 000 000 Ft

Támogatható tevékenységek:

A támogatás felhasználása során kizárólag a kedvezményezettek által üzemeltetett, jelen pályázatban támogatást nyert kistelepülési üzletek üzemeltetésével, a napi fogyasztási cikkek forgalmazásával összefüggően elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Az elnyerhető támogatás minimális mértéke: Üzletenként: 1 millió forint

Az elnyerhető támogatás maximális mértéke: Üzletenként: 3 millió forint

A támogatott tevékenység időtartama: 2022. augusztus 1. – 2023. július 31.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Pályázatot nyújthat be az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vagy települési önkormányzat, amely

 • a Belügyminisztérium által 2022. január 1. napján kezelt adatok alapján 2000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzletre vonatkozóan a támogatás igénylőjének a támogatási igény benyújtását megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből származott,

vagy

 • az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, amely a Gazdaságújraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II.12.) Korm. rendelet alapján fejlesztési támogatásban részesült, a támogatással érintett üzletre vonatkozóan.

A pályázatok benyújtása: 2023. január 12. 10.00 óra – 2023. január 31.

A támogatás formája:

A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

A pályázatok benyújtása a NIR felületen történik, melyhez regisztráció szükséges.

Elszámolható költségek:

A támogatással érintett üzlet üzemeltetésével összefüggő működési költségek, például:

 1. az üzletben foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának időpontját megelőzően már fennállt (nem számolható el a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján 2022-ben és 2023-ban támogatott munkáltatói közteher);
 2. az üzlet helyét biztosító ingatlan bérleti díja;
 3. könyvelői díj, könyvvizsgálói díj (nyilatkozathoz);
 4. könyvelés díja;
 5. ügyvédi díj (aláírás minta készítéséhez);
 6. áram, víz, fűtés költségei;
 7. karbantartási költség;
 8. áruszállítás költségei;
 9. posta, telefon, Internet előfizetés, irodaszer, tisztítószer költségek.

Nem elszámolható költségek köre:

A támogatható tevékenységhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik a 2.1. pontban meghatározott tevékenységhez. Ilyen nem elszámolható költség különösen

 1. saját tulajdonban lévő ingatlanon bérleti díja;
 2. kamattartozás kiegyenlítése;
 3. hitelkamat;
 4. hiteltúllépés költsége;
 5. egyéb pénzügyforgalmi költségek;
 6. deviza-átváltási jutalék;
 7. pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség;
 8. bírságok, kötbérek és perköltségek;
 9. sikerdíj;
 10. tanácsadás költségei;
 11. projektmenedzsment költségei;
 12. prémium, pénzbeli jutalom;
 13. végkielégítés;
 14. élőállat vásárlás;
 15. szeszesital, dohánytermék költségei;
 16. árukészlet költsége;
 17. a társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységekkel összefüggő költségek;
 18. beruházási, felújítási költségek;
 19. tárgyi eszköz beszerzés;
 20. gépjármű üzemanyag költség.