Egyedi szennyvízkezelés VP 6-7.2.1.2-16

Rendelkezésre álló keretösszeg: 21,79 milliárd Ft

A pályázat célja:

 • Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésére. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, amely jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

 1. Önállóan támogatható tevékenységek
 1. Kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzésének segítségével a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vagy elszikkasztás után talajba vezetése;
 2. Nagyobb kapacitású, több lakóingatlant kiszolgáló, egyedi szennyvízkezelő berendezések beszerzése 50 lakosegyenértékig, a hozzá kapcsolódó gyűjtőhálózat kialakítása;
 3. Egyedi, zárt szennyvíztárolók létesítése, az azokból nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz meglévő szabad kapacitással és fogadó műtárggyal rendelkező művi szennyvíztisztító telepre szállítása;
 4. A vízügyi és vízvédelmi hatóság által a szennyvíztisztító telepre határozattal megállapított bírság, vagy szintén határozattal a szennyezéscsökkentési ütemtervben megfogalmazott kötelezés alapján vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, vagy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kötelezése alapján, továbbá a befogadó jó állapotának elérése érdekében5 a már meglévő, üzemelő 2000 lakosegyenérték alatti biológiai szennyvíztisztító telepek tisztított szennyvizének utótisztítása természetközeli szennyvíztisztítási eljárással;
 5. Decentralizált szennyvízkezelés: gyűjtőrendszer és egyedi szennyvízkezelő berendezések a tisztított szennyvíz helyben tartásával, természetközeli tisztított szennyvíz hasznosítással (pl. nyárfás öntözés), vagy utótisztításával, felszíni víz, vagy talaj befogadóval;
 6. Gyűjtőrendszer és mechanikai előtisztítással rendelkező természetközeli szennyvíztisztító telep kiépítése a tisztított szennyvíz felszíni vízbe vezetésével, vagy helyben tartásával, illetve a tisztított szennyvíz részbeni vagy teljes hasznosításával;
 7. Tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítése. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 

 1. Önállóan nem támogatható tevékenységek
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése);
 • Projektmenedzsment tevékenységek;
 • Próbaüzem;
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállító gépjármű beszerzése;
 • Az egyedi szennyvízkezelő berendezésekből, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítményekből kikerülő szennyvíziszap szállításához szükséges jármű vásárlása;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns;
 • A Települési Szennyvízkezelési Program készítése, vagy felülvizsgálata;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt infrastrukturális beruházások megvalósítása;
 • A projekt keretében létrehozott szennyvíz-csatornahálózat építésével közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel azonos minőségi és mennyiségi paraméterekkel történő helyreállítása, szakmai indokoltság alapján. Teljes forgalmi sáv felújítása kizárólag indokolt esetben, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiadott, a projekt által érintett útszakaszra vonatkozó kötelezés alapján lehetséges.
 1. Nem támogatható tevékenységek 
 • Meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, rekonstrukciója;
 • Fenntartási, karbantartási tevékenységek;
 • Üdülőterületi, zártkerti területeken szakszerű egyedi szennyvízkezelő létesítmények (egyedi szennyvízkezelő berendezések, egyedi zárt szennyvíztárolók, oldómedence) létesítése;
 • Szennyvízhálózat rekonstrukciós munkái;
 • A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének hatálya alá tartozó, illetve a Budapest és a fővárosi agglomerációhoz tartozó települések szennyvízkezelési megoldásai;
 • Az a beruházás, amely a 2000 lakosegyenérték alatti településen/településrészen a 2007-2013-as programozási időszakban támogatásban részesült és a kötelező fenntartási idő nem telt le;
 • Elő-közművesítés
 • Olyan kapacitások kiépítése, amelyek későbbi kihasználása a Települési Szennyvízkezelési Programban nincs reálisan alátámasztva, illetve általában az engedélyeknek meg nem felelő létesítmények kialakítása;
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lerakó kialakítása, bővítése, lezárása, rekultiválása;
 • Csapadékvíz-elvezető rendszer építése, bővítése, rekonstrukciója;
 • Felhagyott szennyvíztisztító telep bontása, kármentesítése, rekultivációja.

 Elszámolható költségek 

 1. Épület, építmény rekonstrukciója, fejlesztése
 2. Új gépek és berendezések vásárlása
 3. Általános költségek: az építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadási díjak, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projekt-menedzsment költség, közbeszerzési eljárások lefolytatása, tájékoztatás és nyilvánosság, műszaki ellenőri szolgáltatás, könyvvizsgálat. (c) és d) pont együttesen max 5%)
 4. A következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése (c) és d) pont együttesen max. 5%)
 5. Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig
 6. A beruházáshoz szükséges infrastrukturális fejlesztés (max. 15%)
 7. A terület előkészítéséhez kapcsolódó kiadások nem haladhatják meg az f) pont elszámolható kiadásának a 2%-át

Műszaki és szakmai elvárások

 • A szennyvízkezelési projektek kizárólag a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 20. § szerint elkészített és a pályázó önkormányzat/ok jegyzője által hitelesített Települési Szennyvízkezelési Programmal összhangban nyújthatók be.
 • A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a támogatási kérelmek beadásakor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervet (továbbiakban: VGT), illetve ehhez kapcsolódóan szükséges a kapcsolódások bemutatása a VGT releváns részeihez
 • A projektek műszaki tartalmának vízjogi létesítési engedélyezési eljárását megelőzően meg kell kérni a Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának szakvéleményé
 • A projekt benyújtásához lakossági felmérést kell készíteni.
 • Rendelkezni kell az érintett területek tulajdonosai által aláírt hozzájáruló nyilatkozatokkal, az egyedi szennyvízkezelő berendezés, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmény telepítésével érintett egyes ingatlantulajdonosokkal kötött együttműködési megállapodással.
 • A projekt keretében megvalósuló fejlesztés minimum 50 lakosegyenérték ellátását kell, hogy szolgálja.
 • A projekt keretében telepített egyedi szennyvízkezelő berendezések, tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények 100 %-át a projektzárásig üzembe kell helyezni.
 • Az adott fejlesztés lakosegyenértékét tekintve legalább 80%-ban lakóingatlanon kell, hogy megvalósuljon. 

Megvalósítási időtartam: 36 hónap 

Fenntartási kötelezettség: 5 év 

A projekt területi korlátozása:

A felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben található településeken (a felhívás 9. és 10. számú melléklete szerint) megvalósítandó projektek támogatására van lehetőség. A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. 

Támogatást igénylők köre:

2000 lakosegyenérték alatti települési önkormányzatok és társulásaik. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 310 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:

a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozás alapján:

 • Nem besorolt: 85%
 • Kedvezményezett: 90%
 • Fejlesztendő: 90%
 • Komplex programmal fejlesztendő: 95%
 • Előleg mértéke: megítélt támogatás összegének legfeljebb 50 %-a
 • A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.22-től – 2022.01.21-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 • A tizenkilencedik szakasz zárása: 2021.10.21.
 • A huszadik szakasz zárása: 2022.01.21.

 Keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 • Megvizsgáljuk a vállalkozását
 • Átbeszéljük a pályázati feltételeket
 • Díjmentes pályázati előminősítést végzünk
 • Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz
 • Elkészítjük nyerő pályázatát!

Információ, ügyfélregisztráció:

Frik János

Projektmenedzser

Mobil: +36 20 399 3703

E-mail: 

Miért érdemes ránk bíznia a beruházását? Azért, mert mi úgy dolgozunk, hogy Ön a pályázat során és a projekt megvalósítás teljes ideje alatt is azzal tudjon foglalkozni, amivel szeretne: a saját feladataival.

Friss pályázati hírekért kövesse a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/eutenconsulting/