Várható támogatások a KAP keretében- 8. rész

Korábban beszámoltunk arról, hogy a közeljövőben milyen mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások várhatóak a KAP keretében, valamint, hogy miben szigorodtak a pályázási feltételek, milyen fontos változások történtek a jogosultsági szempontok tekintetében. Ha esetleg lemaradtál róla, itt megtekintheted:

https://www.profiprojekt.hu/kozos-agrarpolitika-kap-strategiai-tervenek-varhato-kiirasai/

Cikksorozatunkban most részletesen is szeretnénk bemutatni a várható pályázati lehetőségeket:

 1. rész: Megújuló vidék szakpolitikai célt szolgáló beavatkozások

 

 1. Vidéki infrastruktúra fejlesztés tanyákon

A beavatkozás elsősorban a tanyán élők életszínvonalának javítását szolgálja

Pályázhat: mezőgazdasági üzemek, magánszemélyek

Fejleszthető tevékenységek:

 • háztartási léptékű villamos energia, megújuló energiahasználat és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztések;
 • háztartási léptékű internet vagy internet hálózat lehetőségének megteremtése és kiépítése.

Cél: A vidéki településeken élők életminőségének javítása, a fenntarthatóság növelése olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és az alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez.

Maximum támogatás: 10 millió Ft

Támogatás intenzitása: 100% magánszemélynek, 50% mg-i üzemnek

Keretösszeg: 15 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 2259 db

 

 1. Vidéki infrastrukturális fejlesztés kistelepüléseken

Pályázhat: önkormányzat, jogi személyiségű vállalkozás, jogi személyiség nélküli vállalkozás, egyesületek, jogi személyiségű nonprofit szervezetek

Fejleszthető tevékenységek:

A célterület:

helyi közszolgáltatások, elsősorban lokális biomasszára alapozott megújuló energia átállása: közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, erdőgazdálkodásból származó (tűzifa) és egyéb lokális biomassza felhasználása, illetve a biogáz előállítás lehetőségének megteremtése;

településképet meghatározó épületek energetikai korszerűsítése, ehhez kapcsolódó külső rekonstrukciója;

többfunkciós közösségi terek/szolgáltató központok fejlesztése és eszközbeszerzése: legalább 3 különböző közösségi szolgáltatás nyújtását kell megvalósítani és működtetni a fejlesztés eredményeként, különös tekintettel a gyermekvédelmi, egészségügyi és oktatási szolgáltatásokra;

temetők közfunkciót ellátó egységeinek kialakítása, felújítása;

sport és rekreációs terek létrehozása, már meglévők fejlesztése és/vagy eszközbeszerzése;

– helyi, térségi jelentőségű, turisztikai/ökoturisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása, fejlesztése (információ-szolgáltatás, helyi termékek értékesítése, programok bevezetése a turisták számára)

– állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése.

 

B célterület:

– helyi termékértékesítést szolgáló piacok és vásárterek létrehozása, infrastruktúrájának fejlesztése;

– helyi termék értékesítési pontok létrehozásának támogatása, helyi elosztás lehetőségeinek megteremtése;

– térségi hatókörű, a helyi termékértékesítést támogató együttműködések (pl. védjegy hálózat, térségi fogyasztói kosár, bevásárlóközösség, natúrparkok stb.), infrastrukturális beruházásai;

– a helyi, a vidék minőségét erősítő termék- és szolgáltatások értékesítését támogató együttműködésekhez kapcsolódó eszközbeszerzések és/vagy on- és offline marketing eszközök beszerzése

 

C célterület:

külterületi helyi közutak fejlesztése és fenntartása (kizárólag helyrajzi számmal ellátott, a támogatást igénylő tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő utak);

– az önkormányzati tulajdonú és vagyonkezelésű utak kezeléséhez, állapot javításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése;

 

D célterület:

25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott agglomerációs településlistákon nem szereplő 2000 lakos-egyenérték (LE) alatti településeken, illetve a 25/2002 (II.27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő települések önmagában 2000 LE szennyvízterhelést el nem érő elkülönült településrészein vagy külterületein a megfelelő szintű szennyvíz-elvezetés és – tisztítás, valamint a szennyvíziszap kezelés megvalósítása autonóm természet közeli szennyvíz-kezelési megoldások vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések megvalósítása révén

 

E célterület:

– bárki által igénybe vehető közétkeztetést végző intézmények konyhájának és az ehhez kapcsolódó raktározó és/vagy előkészítő helyiségek kialakítása, fejlesztése (többek között: gépek, berendezések, eszközök beszerzése, beépítése), továbbá az ellátáshoz szükséges helyi alapanyag-beszerzés

 

F célterület:

– köz-, és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések: polgárőr, mezőőr, önkéntes tűzoltó szolgálat, más közfeladatot ellátó szervezet térítésmentes jármű, és eszközbeszerzései;

falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése térítésmentes jármű-, és eszközbeszerzéssel

 

G célterület:

okosfalu projektek infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása, amennyiben szükséges, szélessávú internet kiépítése/fejlesztése;

falusi WIFI hálózatok kiépítése

Maximum támogatás: 200 millió Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Keret: 85 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 1624 db

 

 1. Termelői csoportok és termelői szervezetek támogatása

Célja a termelői csoportok, (termelői szervezetek, termelői integrációs szervezet és szakmaközi szervezetek) megalakulásának és fennmaradásának ösztönzése. A beavatkozással létrehozási támogatás nyújtható az újonnan megalakuló termelői csoportoknak, termelői szervezeteknek és szakmaközi szervezeteknek, ami legfeljebb 5 évig degresszív mértékben, vagy a már meglévő csoportoknak az új tevékenység bevezetéséhez.

A támogatás mértéke:

 • Létrehozást és az azt követő 5 éves működés esetén a támogatás mértéke a szervezet vagy annak tagjai által a szervezet által meghatározott feltételekkel az

– 1. évben az éves értékesített termelés 10%-a, de legfeljebb 100 000 EUR

– 2. évben az éves értékesített termelés 10%-a, de legfeljebb 100 000 EUR

– 3. évben az éves értékesített termelés 9%-a, de legfeljebb 100 000 EUR

– 4. évben az éves értékesített termelés 8%-a, de legfeljebb 100 000 EUR

– 5. évben az éves értékesített termelés 7%-a, de legfeljebb 100 000 EUR.

 • Új tevékenység végrehajtása esetén a támogatás mértéke a szervezet vagy annak termelő tagjai által a szervezet által lefolytatott tárgyalásoknak megfelelő szerződéses feltételekkel, szakmaközi szervezet esetén a szervezet által elfogadott megállapodás vagy összehangolt magatartásnak megfelelően értékesített éves értékesített termelési érték 6%-a, de legfeljebb évente 500 000 EUR szervezetenként

Keretösszeg: 13,4 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 207 db

 

 1. Vidékfejlesztési együttműködés a Rövid Ellátási Láncok fejlesztéséért

Pályázhat: Rövid Ellátási Lánc együtt-működési csoport tagjai

Támogatható költségek:

 • Az együttműködést kialakító csoport létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó költségek, ideértve a működési költségeket is,
 • A benyújtott projektre vonatkozó tanulmányok költségei,
 • Promóciós tevékenységek költségei,
 • A projekttervben jóváhagyott célok végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek (beruházások) közvetlen költségei
 • Saját teljesítés egységköltség alapú elszámolása

Keretösszeg: 1,6 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 23 db

 

 1. Vidékfejlesztési együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztéséért

A célterületSzociális farm típusú együttműködések és ezek integrációjának támogatása

 •  Rehabilitációs farm vagy szociális/rehabilitációs célú gazdaság: fő jellemzője a hátrányos helyzetű személyek bevonása a szociális intézmény keretei között folytatott foglalkoztatás keretében
 • Gondoskodó farm vagy gondoskodó gazdaság: fő jellemzője a hátrányos helyzetű személyek bevonása mezőgazdasági tevékenységet végzők által, a mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén
 • Társadalmi farm vagy együttműködő gazdaság: fő jellemzője a szemléletformálás egy meghatározott személyi kör részére és/vagy foglalkoztatásba történő bevonás a mezőgazdasági tevékenységet végző személyek által a mezőgazdasági tevékenység végzésének helyén

 

B célterületSzociális szövetkezetek és ezek integrációjának támogatása

A támogatható költségek:

 • Az együttműködést kialakító csoport létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó költségek, ide értve a működési költségeket is,
 • A benyújtott projektre vonatkozó tanulmányok költségei,
 • Promóciós tevékenységek költségei,
 • A projekttervben jóváhagyott célok végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek (beruházások) közvetlen költségei
 • Saját teljesítés egységköltség alapú elszámolása

Maximális támogatás: 500 000 EUR

Keretösszeg: 1,6 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 21 db

 

 1. Vidékfejlesztési együttműködés a térségi aktív-és ökoturisztikai fejlesztésért

Pályázhat: gazdálkodók és helyi szervezetek, de meg kell valósuljon legalább egy mezőgazdasági termelő és legalább egy, turizmussal foglalkozó, helyi non-profit szervezet vagy helyben működő, turisztikai szolgáltatást nyújtó vállalkozás együttműködése

A támogatható költségek:

 • Az együttműködést kialakító csoport létrehozásához, fenntartásához kapcsolódó költségek, ideértve a működési költségeket is,
 • A benyújtott projektre vonatkozó tanulmányok költségei,
 • Promóciós tevékenységek költségei,
 • A projekttervben jóváhagyott célok végrehajtásához kapcsolódó egyedi projektek (beruházások) közvetlen költségei
 • Saját teljesítés egységköltség alapú elszámolása

Maximális támogatás: 500 000 EUR

Keretösszeg: 1,6 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 21 db

 

 1. Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

Pályázhat: dísznövény-kereskedelemmel vagy zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozás, aki szakmai végzettséggel, igazolható szakmai tapasztalattal, előző 2 évben díszkertészettel foglalkozott

Az árbevétel növekedés kötelező vállalás!

Maximum támogatás: 15 millió EUR

Támogatás intenzitása: maximum 50%. Az intenzitás növelhető az alábbiak szerint:

 • 80%-os, ha klímaspecifikus célkitűzéseket és állatjóléti intézkedéseket is magában foglal a beruházás,
 • +15% fiatal gazda esetén,
 • +10% ÖKO termék esetén,
 • +15% gazdaságátadás esetén

Keretösszeg: 1,6 mrd Ft

Várhatóan támogatott pályázatok száma: 400 db